Vypalování trávy versus pálení zahradního odpadu

Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek. 

Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Leckde dokonce přetrvává názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového trávníku. Jen v roce 2022 při této činnosti bylo způsobeno 2648 požárů, zemřeli 3 lidé a 89 osob se zranilo. Výše škod způsobených těmito požáry se vyšplhala k částce téměř 50,2 milionů korun. A ačkoliv na některých místech České republiky zatím ještě leží sněhová pokrývka, tak hasiči evidují první výjezdy k úmyslně založeným požárům travních porostů již nyní.

Zákony plošné vypalování porostů zakazují
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.


Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení. V obcích mohou platit obecní vyhlášky o spalování zahradního odpadu, kde jsou určeny tzv. pálící dny a za jakých podmínek lze spalování tohoto odpadu provádět.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

• Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.

QR kód pro nahlášení pálení

Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

• velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,

• při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 

• místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),

• místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,

• místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,

• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,

• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

• spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,

• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.