Nebezpečné atmosférické jevy

Jak se chránit, když jsme doma

V případě všech výše uvedených atmosférických jevů zůstat doma. Pokud to není nezbytně nutné,
nikam nevycházet, nevyjíždět a:
– zkontrolovat uzavření všech oken a dveří,
– v blízkosti domu upevnit volně položené předměty nebo je uschovat,
– odvést do bezpečí zvířata,
– ukrýt automobil, např. do garáže.


Navíc:
– v případě bouřky odpojte anténu a elektrické spotřebiče od sítě (mimo ledničky a mrazničky) a připravte se na možný výpadek el. proudu (svíčka a zápalky v pohotovosti),
– v případě vichřice a tornáda zejména na návětrné stranu domu hrozí poškození oken a dveří poletujícími předměty,
– držte se dál od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou,
– najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy,
-nikdy neopouštějte domov a neotvírejte okna kvůli lepšímu výhledu! Tornádo Vás snadno může připravit o život,
– v případě krupobití především chraňte střešní okna (deka, upevněné kusy oblečení) a automobil, pokud parkujete na ulici (plachta, přikrývka),
– v případě přívalového deště kontrolujte průběžně pevnost a vodě odolnost střechy a oken,
– je-li váš dům na svahu, buďte připraveni na možný náhlý příval vody a bahna s poškozením přilehlé stěny domu (v krajním případě i zřícení,

– v případě hrozící sněhové kalamity si snažte ještě včas opatřit zásoby trvanlivých potravin
(pokud máte obchod v docházkové vzdálenosti), nevyjíždějte automobilem zbytečně, připravte se na možný dlouhodobější výpadek el. proudu,
– pravidelně kontrolujte výšku sněhové pokrývky na střeše domu (zvl. u plochých střech) a přesáhne-
li 50 cm, odstraňte ji.

Po skončení výše uvedených atmosférických jevů zkontrolujte co nejrychleji zejména všechna okna
a stav střešní krytiny, statiku budovy a škody v okolí.
Pokud jste utrpěli nějakou materiální škodu, pečlivě si vše zdokumentujte (fotoaparát, kamera) pro potřeby pojišťovny (náhrada škody).

Všeobecně

Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje různými extrémy. Tyto extrémy můžou mít dopad na naše zdraví, životy nebo majetek.

Kde získat informace o aktuálně hrozícím nebezpečí:

Většinu extrémních klimatických jevů je možné předpovědět dostatečně předem. Český hydrometeorologický ústav v případě přepokládaného výskytu nebezpečného klimatického jevu vydává výstražnou informaci, která obsahuje kromě charakteru nebezpečného jevu také časový a prostorový rozsah platnosti výstražné informace, míru rizika a doporučení, jak nebezpečí eliminovat.

Co a jak nás může nejčastěji ohrozit:

Bouřka – největší riziko představují blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt nebo těžké zranění a požár. Dalším nebezpečím jsou možné poryvy větru (pády stromů, sloupů nebo drátů el. vedení).

Vichřice – dlouhodobější silný vítr (od 21 m/s) na rozsáhlém území, většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Může docházet k dlouhodobějším výpadku el. energie, přerušení dopravních komunikací, apod.

Tornádo – je silně rotující vír s plošným rozsahem v řádu stovek metrů s velkou intenzitou bouřkové činnosti. Rychlost větru v tornádu je od 50 do 100 m.s-1 i více.

Krupobití – krátkodobé a lokální vypadávání srážek s ledovými kroupami o různé velikosti. Kroupy od
velikosti 2 cm v průměru způsobují škody na majetku a nad 5 cm v průměru mohou způsobit i vážnější
zranění.

Přívalový déšť – těžko předvídatelný intenzivní déšť s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných
domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod.

Sněhová kalamita – dlouhodobé intenzivní sněžení, jehož následkem může dojít k vícedennímu přerušení
dopravní obslužnosti území, k přerušení zásobování potravinami a el. energií, k poškození střech budov a vozidel vahou sněhu, ke zvýšení počtu zranění osob.

Jak se chránit, když jsme venku:

Jste-li venku, snažte se ve všech případech co nejdříve najít úkryt v nejbližší budově, v nouzi i např. přístřešek v lese, most s dostatečným prostorem pro ukrytí, apod.


– nezdržujte se zbytečně na otevřených a vyvýšených místech v krajině,
– nezdržujte se v blízkosti vodních toků nebo ploch,
– nedotýkejte se a ani se nepřibližujte k drátům el. vedení spadlých na zem, jste-li v jejich bezprostřední
blízkosti, snažte se od nich vzdálit tím, že budete dělat drobné krůčky,

– v případě bouřky není žádné místo dost bezpečné před zásahem blesku,
– zbavte se kovových předmětů (např. deštníku, stativu),
– neschovávejte se pod osamělými stromy nebo v blízkosti vodivých předmětů,
– při bouřce netelefonujte,
– ukryjte se v níže položeném prostoru (údolí, úpatí kopce) s nižší vegetací, dostatečně daleko od stožárů a vedení el. proudu,
– v případě vichřice se nepohybujte na okrajích prudkých srázů nebo břehů řek, hrozí pád při poryvu větru,
– v lese se schovejte u kmene dostatečně pevného a rozložitého stromu (není-li vichřice doprovázena
bouřkou),
– v případě tornáda se snažte co nejrychleji dostat z jeho dosahu. Pokud není v blízkosti pevná budova,
utíkejte kolmo na směr, kterým se tornádo pohybuje, případně vyhledejte úkryt např. v příkopech či jiných terénních nerovnostech,
– v případě sněhové kalamity se snažte co nejdříve dostat do obydleného místa, hrozí ztráta orientace, vyčerpání a prochladnutí.

Bezdůvodně neriskujte. Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek.