Založení SDH v Jevíčku

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Jevíčku.

Město Jevíčko leží na kopečku. V době založení hasičského sboru mělo 400 domů s převládající křidlicovou krytinou. Kolem města je většinou rovina, západně od města vybíhá pole do vrchu a pak lesy.

Dobrovolný sbor hasičský byl založen roku 1870, po velkém požáru v roce 1869. Myšlenky o zřízení hasičského sboru se ujal František Till, lékárník v Jevíčku, jenž požádal obecní představenstvo, aby dovolilo cvičit s obecní stříkačkou. Vycvičení větší pohyblivé skupiny občanů za účelem boje proti ohni, se ujal starší obchodník František Harvik. Shromáždil kolem sebe dobrovolníky a cvičil je jak zasahovat proti ohni. Na to zřídilo obecní zastupitelstvo hasičský sbor r. 1870, s velením německým. Starosta města Ferdinant Otto obstaral z okolních měst, kde již sbory hasičské stávaly, stanovy, které dle místních poměrů sestavil a zadal ke schválení. O povolení spolku bylo zažádáno dne 20.11.1870 /čj.492/, ale již 9.12.1870 byla žádost hejtmanem vrácena, protože ve stanovách chybí dle paragrafu 4 údaj, kým bude spolek zastupován na veřejnosti. Po doplnění stanov byl spolek výnosem ze dne 20.12.1870 /čj.220121/ sice schválen, ale dopisem ze dne 27.12.1870, bylo žádáno doplnění žádosti na zákonem stanovených 5 exemplářů stanov. Městský úřad doplněnou žádost odeslal 13.4.1871, a konečně k.k. místodržitelství pro Moravu stanovy schválilo dne 24.4.1871 /čj.6943/.

Prvním předsedou sboru byl Ferdinant Otto, starosta města, náčelníkem František Harvik, kupec a jednatelem Leopold Heger, městský důchodní. O další činnosti sboru nejsou žádné další písemné dokumenty, a to až do roku 1881, kdy od tohoto roku jsou tyto dokumenty psány švabachem, a to až do 29.1.1888, kdy na valné hromadě vystoupil Nikolaus Nedomanský s návrhem, aby celé jednání a písemnosti byly vedeny v českém jazyce. Všichni přítomni s tím souhlasili. Zápis o valné hromadě je v jazyce německém, ale rozhodnutí je již psáno v jazyce českém. Velení bylo po několik let německé. Vedoucí činitelé ospravedlňovali toto tím, že spolek má několik členů z Derflika /Vísky/.

Přičiněním a snahou MUDr Jana Klimeše, obvodního lékaře a starosty města Jevíčka, a pana Emanuela Sedláčka velitele sboru, bylo svoláno do Jevíčka dne 7.7.1889 na odpoledne české hasičstvo z politického okresu Mor. Třebová. Toto svolání bylo za účelem utvoření XII. hasičské župy, která od tohoto dne započala svoji činnost. Starostou župy byl zvolen p. MUDr Jan Klimeš, jeho náměstek pan Emanuel Sedláček, oba z Jevíčka.

Další významné události sboru:

Na valné hromadě konané dne 15.7.1881 bylo projednáno, aby členové z obce Derflik /Víska/, byli přičleněni k našemu sboru. Obec má zaplatit 100 franků jako příspěvek, dále obec musí všechny členy vycvičit a ošatit.

Dne 20.7.1881 byl na valné hromadě odsouhlasen nákup čtyřkolové stříkačky u firmy W. Knaust ve Vídni za 1.169 zl. Stříkačka byla dovezena 6.12.1981. Na stříkačce byl nápis „Stříkačka hasičského sboru v Jevíčku“.

Sbor dobrovolných hasičů v Derfliku patřil původně ke sboru jevíčskému, ale 12.4.1886 sděluje purkmistr Navrátil dvanácti členům hasičského sboru v Derfliku, že se v posledním čase nezúčastňovali schůzí ani cvičení v Jevíčku, a že je tedy dnešním dnem považují za vystouplé.

První oslavy založení sboru, a to 25 let trvání, se konaly 23.6.1895, a při této příležitosti byl posvěcen hasičský prapor. Prapor byl zakoupen u firmy J. Trenkwald v Praze za cenu 270 zl. Při svěcení praporu byly Čestnými dámami zvoleny:

– za matku: paní Teresie Pichlerová, choť pokladníka zdejší občanské záložny,

– za kmotry: paní Anna Aplová, choť ck. Poštmistra, paní Emilie Tillová, choť lékárníka

– za čestné družičky: sl. Žofie Fišerová, sl. Teresie Goulová, sl. Albína Reifová, sl. Anna

Sedláčková, sl. Rudolfina Šlemrová a sl. Leopoldína Zemenová,

– za praporečníka: p. Karel Zezula.

Dosavadní velitel p. Emanuel Sedláček se na schůzi dne 26.2.1899 vzdal funkce velitele, protože se stal starostou celé obce. Místo velitele jednohlasně uděleno Wilibaldu Zezulovi.

V roce 1902 bylo zakoupeno nové hasičské auto pro mužstvo za 550 K. Starý automobil byl prodán v dražbě za 70 K, tj. 35 zl.

Oslava 40 letého výročí trvání sboru se konala 17.7.1910.

I. světová válka činnost hasičského spolku umrtvila. Válka téměř všechny povolala a na jejich místa postupně nastupovali jejich synové. Proto knížecí pila Thurn-Taxise mezi Jevíčkem a Biskupicemi 4.5.1916 lehla popelem, hasilo jen 12 členů, 20.9.1917 velký oheň postihl zdejší pivovar.

Dne 7.7.1924 se konala velká slavnost na oslavu 50 letého členství v hasičském sboru pana Wilibalda Zezuly. Oslava byla večer zakončena ohňostrojem. V roce 1925 se vzdal náčelnictví, a zvolen byl Augustin Pařízek.

Za účelem modernizace hasičského zařízení, byl v roce 1925 zřízen fond na koupení nové motorové stříkačky. V tomto roce bylo vybráno 4.333,50 Kč, nová stříkačka stála 50.000,- Kč.

K pokroku rovněž patřilo rozšíření pomoci spoluobčanům činností samaritánskou, a k nutnému odvozu do nemocnice bylo zapotřebí auto. V roce 1929 bylo zakoupeno sanitní auto, kterým byly prováděny naléhavé převozy občanů i ze sousedních obcí.

V roce 1930 oslavili hasiči 60 let trvání dobrovolného hasičského sboru. Toto bylo spojeno s předáním nové motorové stříkačky Walter, která byla slavnostně posvěcena, a kmotrou jí byla paní Ohrnerová z Jevíčka, která vyslovila přání, aby byla odvezena na poslední cestě na této stříkačce.

31.10.1942 došlo pro hasiče k tomu nejsmutnějšímu. Dle nařízení z 18.6 t.r. byl na žádost pana vládního komisaře města Jevíčka předán veškerý majetek sanitní i požárnický městu. Dne 31.10.1942 vlastně veškerá činnost, až na jednu „desítku“ obsluhy ke stříkačce, na celá válečná léta končí.

Po osvobození Jevíčka dne 9.5.1945, mohli se hasiči s plným elánem postit znovu do práce. Na mimořádné valné hromadě 1.7.1945 se sešli, aby oficiálně obnovili činnost. K 31.12.1945 veškerý majetek sboru dosud vlastnila obec, a hasiči byli pro, aby tak zůstalo.

V roce 1948 byla stará hasičská zbrojnice u fary zbořena, byly pořízeny nové plány, dokonce za pomocí všeho obyvatelstva byly vykopány základy, ale ke stavbě roku 1949 již nedošlo. Nová zbrojnice byla dostavěna podle typových plánů za městem u hřbitova v roce 1956. První schůze sboru v této zbrojnici se konala dne 30.12.1956.

Dne 29.4.1956 byl sboru přidělen nový automobil Praga RN autojeřáb, který byl vyřazen dne 15.7.1959.

Další nový automobil byl přidělen 25.3.1957. Jednalo se o Tatru 805 DVS 8. Tento vůz byl 19.3.1984 převeden do sboru v Bělé u Jevíčka, kde došlo 10.3.1996 k vyřazení. Na základě tohoto byl vůz znovu převeden do Jevíčka jako historické vozidlo.

Další vozidlo bylo do Jevíčka přiděleno dne 7.5.1976. Jednalo se o autocisternu Praga RN CAS 16, rok výroby 1951. Toto vozidlo bylo dovezeno od VÚ Bystřice pod Hostýnem. Dne 19.10.1981 bylo provedeno definitivní vyřazení z evidence, a vůz byl veden jako historická technika.

Dále dne 1.11.1976 byla do sboru přidělena další cisterna, která byla zakoupena ze zdržených prostředků různých podniků v Jevíčku, a to n.p. DIU, MěNV, JZD a ČSAD. Jednalo se o kropicí vůz Škoda 706 RTH AKV 2, který byl v n.p. DIU přizpůsoben potřebám hasičů.

Dalším vybavením sboru bylo přidělení nového vozidla 1.9.1982. Jednalo se o typ AVIE 30 – DVS-12.

K dalšímu vybavení požární technikou došlo v dubnu 1987, kdy z VPÚ Svitavy byla převedena do našeho sboru autocisterna Škoda 706 RTHP , rok výroby 1983.

Další významná změna ve vozovém parku nastala dne 25.7.1988, kdy cisterna Škoda 706 RTH AKV 2 byla převedena do SDH Rohozná. Ten stejný den byla do Jevíčka přidělena nová autocisterna a to LIAZ 101 – CAS 25 Karosa. Jednalo se o nejmodernější tehdejší požární techniku.

Z důvodu výšky nového vozidla, bylo v měsíci červnu provedeno zvýšení horních překladů vjezdových vrat.

Koncem roku 1988 byla dokončena výstavba 4 garáží ve dvoře. Jednalo se o přístavbu na historickou techniku.

Dne 28.4.1989 došlo na pokyn VPÚ v Mor. Třebové k výměně vozidel AVIE 30 DVS 8, za novější typ DA AVIE 31, pětirychlostní.

V roce 1990 došlo ke změně názvu Požárník na Hasič, a z Domu požárníků na Dům hasičů. Rovněž v tomto roce sbor slavil 120. let trvání. Oslavy proběhly ve dnech 16.6.-17.6.1990.

Po domluvě s SDH Velké Opatovice, okres Blansko, bylo začátkem roku 1991 dohodnuto, že se bude každoročně, a to střídavě, konat soutěž mladých hasičů „O putovní poháry starostů města Jevíčka a Velkých Opatovic“, pod názvem O pohár Malé Hané. Soutěž bude vždy začátkem května, jednou ve Velkých Opatovicích, podruhé v Jevíčku.

U příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, se dne 3.5.1998 uskutečnila mše svatá, a bylo rovněž předáno od Gillete Jevíčko osobní auto Favorit pro potřeby hasičů.

Z důvodu změny rozložení požárních jednotek, bylo jednáno o uvolnění bytu v Domě hasičů bratrem Eduardem Rozbořilem, který tento byt opustil koncem roku 1998.

V roce 1999 byla v Jevíčku ustanovena Jednotka požární hrany /JPO/, která byla zařazena do JPO II/1, což znamená, že do pěti minut vyjede jedno družstvo v počtu 1+3.

Koncem roku 1999 bylo dokončeno vytápění garáží. Jednalo se o plynové topení, které nahradilo vytápění akumulačními kamny.

Velká sláva byla dne 13.10.2007, kdy bylo prováděno svěcení nové autocisterny CAS 20 M2R Renault Midlum 220.14 4×4. Na nákup tohoto vozidla sbor přispěl finanční částkou 200.00,- Kč.

Koncem roku 2008 byl zakoupen devítimístný vůz Peugot, který nahradí AVII 31. Na nákup tohoto vozidla přispěl dne 20.12.2008 náš sbor částkou 100.000,- Kč.

Dne 10.1.2015 byl městem Jevíčko předán nový vůz Fiat Ducato, rok výroby 2014. Jedná se o devítimístný vůz, který nahradí vyřazený vůz Škoda Forman. Cena vozu byla 638.446,- Kč včetně DPH. Sbor přispěl částkou 100.000,- Kč.