Jak správně nahlásit mimořádnou událost

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké události, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Tato kapitola vám poskytne několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc. Měli byste vědět, že v České republice existuje několik telefonních čísel tísňového volání, na která je možné mimořádnou událost ohlásit. V povědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155, 158, možná i 112.

150Hasičský záchranný sbor ČR
155Zdravotnická záchranná služba
158Policie ČR
112Jednotné evropské číslo tísňového volání
156Městská (obecní) policie

Kdy ale které číslo volat?

Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k dané situaci nejblíže. 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, technická havárie, vyprošťování osob, atd.

155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.

158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice…), atd.

156 Městská (obecní) policie (pokud je v obci / městě zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Linka 112 se zavazuje obsluhovat volající v angličtině a němčině, další jazyky jsou nadstandard (setkat se můžeme s operátory mluvícími rusky, francouzsky, polsky, maďarsky atd.). Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.    

Po celé České republice funguje i jednotné číslo 1210 na Horskou službu. Na rozdíl od linky 112 a ostatních výše uvedených čísel není volání bezplatné. Služba je zřízena v mobilních a pevných sítích všech českých operátorů jako přístup na tísňové linky. V českých horách je vhodnější volat číslo s mezinárodní předvolbou, tedy +420 1210, protože část horských oblastí už pokrývají operátoři z ciziny.            

Na všechna čísla lze volat 24 hod. denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty. Nebojte se oznámit jakoukoliv mimořádnou událost přímo na tísňovou linku, urychlíte tím přivolání pomoci.           

Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi sebou. Jen budete muset třeba opakovat stejné informace, které jste již před chvíli říkali jinému operátorovi. To ale stojí drahocenný čas a záchranáři vyjedou později.

Tísňová linka 112 je spojena s tísňovou linkou 112, tudíž zde vás vytěží jeden operátor pro obě čísla.

Některé telefony nepodporují národní telefonní čísla a i když vytočíte tato čísla, telefon vás spojí na tísňovou linku 112. Nic se neděje příslušný operátor tísňové linky od vás zjistí základní informace a přepojí vás na příslušnou záchrannou složku.

Jak správně nahlásit událost?

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody, …)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chvíli vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.

Operátorovi nahlaste:

  • co se stalo – popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob
  • kde se to stalo – pokud možno přesná adresa nebo popis místa události – vzhledem ke shodným názvům ulic v mnoha obcích ČR je nutné uvdět i název obce, ve které se nacházíte, popř. i okres<
  • kdo volá – jméno a kontakt na volajícího

Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů.

Tísňovou komunikaci lze vést i pomocí SMS, tohoto využijeme v situaci, kdy nelze mluvit.

Zneužití tísňových linek

Zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky moderní technologii lze volajícího dohledat. Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události mohou chybět jinde! Zlomyslné volání na tísňové linky se navíc může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může za takové jednání uložit pokutu ve výši 200.000,- Kč. Navíc jsou operátoři tísňových linek oprávněni, zlomyslně volající číslo, zablokovat. Zde je třeba si uvědomit, že až budu skutečně potřebovat pomoc, tak se nedovolám