Oxid uhelnatý = „tichý zabiják“

Stále častěji vyjíždějí hasiči v celé České republice na žádost zdravotníků k měření koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v domech a bytech. Bohužel, už byly případy s fatálními následky. Je proto správné, důrazně upozornit spoluobčany na možná rizika. Především u plynových spotřebičů (ohřívače vody, plynové kotle) je nutné zajistit dostatečný přísun vzduchu a případné zdravotní potíže nepodcenit.

Oxid uhelnatý vešel do podvědomí také jako tzv. „tichý zabiják“. Jedná se o plyn bez barvy, chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch. Jeho identifikace smyslovými orgány člověka je nemožná.

Oxid uhelnatý se váže na hemoglobin (červené krvinky), a to 250x rychleji a 300x silněji než kyslík a vzniká tak karboxyhemoglobin, který zabraňuje kyslíku vázat se na červené krvinky. Dochází tak k nedostatečnému okysličení mozku.

Kde se oxid uhelnatý bere

Tento „smrtelný plyn“ se vyskytuje všude kolem nás. V běžném ovzduší je jeho koncentrace minimální a není nijak nebezpečný. Jinak tomu je v domácnosti, kde se při běžném užívání plynových spotřebičů koncentrace zvyšuje. Největším nebezpečím tak jsou nedostatečně větrané prostory, např. koupelny s instalovaným kotlem nebo průtokovým ohřívačem. Bohužel trend posledních let je, co nejvíce odizolovat naše domácnosti a tím zvyšovat riziko zvýšené koncentrace CO. Výměna nových oken, vstupních dveří do bytu či přímo do místnosti s plynovým spotřebičem (např. koupelna) a ucpání větracích otvorů ve fasádě, může silně změnit tahové podmínky plynového topidla. To, co v minulém topném období plynovému spotřebiči vyhovovalo, např. netěsnost oken a dveří kudy se přisával kyslík, se náhle stává problémem. Pak ještě aktuální klimatické podmínky v podobě inverze zapříčiní špatný tah komína a zdravotní problém je na světě.

Vliv na tah topidla může mít např. nevhodně umístěný nový výkonný kuchyňský odsavač par, který po sepnutí strhne proud odváděných spalin směřující ze spalovací komory a výměníku ke kouřovodu a nasměruje ho k digestoři ve vedlejší místnosti.

Neudržovaná topidla

Prostory musí být dostatečně větrané

V každé místnosti, kde je umístěn plynový spotřebič musí být dostatečným způsobem zajištěno větrání. V žádném případě nesmí prostory, kde je instalovaný spotřebič (koupelna, kuchyň, kotelna) zůstat zcela uzavřeny!

Je nutné ponechat otevřený průchod či otvor dostatečné velikosti (otevřené dveře, větrací okno, větrací otvor, šachta, světlík, aj.). Při provozu plynového spotřebiče a hoření dochází ke spotřebovávání kyslíku obsaženého v ovzduší. Pokud je kyslíku dostatek, molekula uhlíku obsažená v metanu (zemním plynu) se hořením přemění na oxid uhličitý. Při nemožnosti cirkulace čerstvého vzduchu dochází ke spotřebě kyslíku a molekuly uhlíku se přeměňují jednak na oxid uhličitý a k tomu na velmi jedovatý oxid uhelnatý a to je špatně.

Jak se otrava oxidem uhelnatým projeví

Mírnější příznaky otravy lze lehce zaměnit se zcela jinými onemocněními. Otrava v této formě se projevuje nevolností, zvracením, bolestmi hlavy, bolestí na hrudi, závratěmi nebo slabostí.

V těchto případech je nutné vyhledat lékařskou pomoc a zdravotnický personál upozornit na podezření z otravy oxidem uhelnatým a případné vyskytující se problémy s provozem plynových spotřebičů.

Při závažnějším stupni otravy potom přistupují neurologické příznaky, dochází k poruše vědomí. Nezbytné je potom na místo povolat záchranáře a prostory začít okamžitě odvětrávat či přímo opustit a přejít do venkovního nezamořeného prostředí.

Známky lehké intoxikace oxidem uhelnatým se objevují při přeměně asi 10 až 25 % hemoglobinu na karboxylhemoglobin. Jde o bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupení myšlení a překrvení ve tváři.

Středně těžká hladina karboxylhemoglobinu v krvi (25 až 45 %) se projevuje zmatenost, zvracení, ospalost až bezvědomí.

Těžká intoxikace je provázena obsazením přibližně 45 až 60 % hemoglobinu oxidem uhelnatým a projevuje se křečemi, bezvědomím s poruchami dechu, šokovým stavem a fixovaným rozšířením zornic a následně smrtí.

Nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého:

200 ppm *) Mírná bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost po 2-3 hodinách.
400 ppm *) Bolest přední části hlavy po 1-2 hodinách, životu nebezpečný stav po 3 hodinách.
800 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 hodin. Smrt během 2-3 hodin.
1600 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 20 minut. Smrt během 1 hodiny.
6400 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt během 10-15 minut.

* ppm (parts per milion) – částic na 1 milion. 10 000 ppm = 1%obj.

Jak otravě předcházet

Nejdůležitější je samozřejmě prevence. Spotřebiče v domácnosti musíme instalovat a používat v souladu s návodem výrobce. Kontrolu a servis spotřebičů doporučujeme provést jednou ročně oprávněnou osobou. Při rekonstrukci domácnosti zaměřené na zateplení a výměnu oken musíme myslet na zachování dostatečného přístupu vzduchu k plynovému topidlu a vše konzultovat s odborníkem na instalaci plynových topidel.

Pravidelně jedenkrát ročně musí být také prováděna kontrola spalin a komínů se zaměřením na nesprávné spoje, viditelný rez a zašpinění.

Pamatujte na to, že kuchyňský sporák nebo plynový vařič se nikdy nesmí používat k vytápění obytné místnosti.

Domácnost vybavte detektorem

V domácnosti by neměl chybět detektor oxidu uhelnatého. Toto zařízení se umisťuje přímo do obytných místností a je napájeno z běžné baterie.

Z dostupných statistik vyplývá, že detektor oxidu uhelnatého je schopen zabránit až polovině otrav. Pochopitelně je nezbytně nutné používat detektor dle návodu výrobce a pravidelně v něm měnit baterie. Zazní-li alarm detektoru, pak na nic nečekejte, opusťte prostory a nebojte se přivolat záchranáře.

Hlásič úniku CO