Integrovaný záchranný systém

Každý z nás se můžeme stát svědkem, přímým účastníkem nebo i postiženým nějaké mimořádné události, která ohrožuje zdraví, život, majetek nebo životní prostředí. Integrovaný záchranný systém nám v těchto chvílích přijde na pomoc. 

Integrovaný záchranný systém

Každý z nás se můžeme stát svědkem, přímým účastníkem nebo i postiženým nějaké mimořádné události, která ohrožuje zdraví, život, majetek nebo životní prostředí. Někdo byl svědkem dopravní nehody, jinému poškodil dům požár, povodeň nebo větrná kalamita. U všech těchto mimořádných událostí vídáme zasahovat záchranné složky, ale mnohdy i další subjekty jako potápěče, kynology, plynaře a další havarijní služby. Někdy si klademe otázky: „Proč tam jsou? Kdo je tam poslal? Kam se můžeme obracet my v případě, že potřebujeme pomoc nebo radu?“. Pokusíme se vám dát na tyto otázky odpovědi v následujících řádcích.

Pod pojmem integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) si většina z nás představí sanitku, hasičské nebo policejní auto spěchající k zásahu. Skutečnost je však trochu složitější. IZS je především systém definovaný a vymezený zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek, orgánů státní správy a samosprávy i fyzických a právnických osob při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, živelních pohrom atd.). Spolupráce uvedených složek na místě zásahu v nějaké formě existovala vždy. Avšak jejich odlišná pracovní náplň i pravomoci vyžadovaly určitou koordinaci postupů, kterou právě systém IZS zajišťuje.

IZS je rozdělen do dvou kategorií, na složky základní a ostatní. Základní složky IZS tvoří: 

  • Hasičský záchranný sbor České republiky (profesionální hasiči),
  • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků),
  • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
  • Policie České republiky.

Tyto základní složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah. Působí na celém území ČR.

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. městská nebo obecní policie), ostatní záchranné sbory (např. horská služba), orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. S ostatními složkami IZS je předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci. Jedná se tedy o tzv. plánovanou pomoc na vyžádání.

Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR) je hlavním koordinátorem a páteří IZS. Pokud zasahuje více složek IZS, na místě zpravidla velí příslušník HZS ČR. Velitelem zásahu však může být i příslušník složky, jejíž činnost v místě zásahu převažuje. Například při záchraně pohřešovaných osob v terénu nebo při zásahu na útočícího aktivního střelce velí příslušník Policie ČR.

O zásah složek IZS se jedná v případě, kdy společně zasahují dvě a více jeho složek. Potřebné síly a prostředky HZS ČR (hasiče a jejich techniku) v konkrétní lokalitě povolává Operační a informační středisko HZS daného kraje. To je také oprávněno varovat obyvatelstvo na ohroženém území, vyžadovat a organizovat věcnou a osobní pomoc. U ostatních základních složek IZS je to podobné.

Velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací kromě mnoha povinností i rozsáhlé pravomoci. Může například zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. Je rovněž oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, za kterou následně náleží peněžitá náhrada. Firmy a občané tak mají ze zákona povinnost žádosti o pomoc při řešení mimořádné události uposlechnout, kromě několika výjimek, které jsou jasně zákonem stanoveny. Důležitou výjimkou pro občany je, že plnění povinností mohou odmítnout, pokud by tím ohrozili život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jim v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet.