Detektory kouře a nebezpečných plynů

Detektory kouře a nebezpečných plynů jsou jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár či únik plynu a vyvolají poplach, jsou určeny pro instalaci v našich domácnostech pro zvýšení jejich bezpečnosti. 

Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Tou první je elektronická požární signalizace (EPS). Její využití je zejména ve výrobních a kancelářských prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty jsou díky nainstalované EPS připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál o zachyceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní Hasičský záchranný sbor ČR přes tzv. pult centrální ochrany.

Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (kouře). Jedná se o jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií, jejíž životnost může být až deset let.

Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř z požáru) včas detekovat a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní tím nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a „hlásiče požáru“ tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které při několika vdechnutích způsobí bezvědomí a následně smrt člověka. Včasné varování nás může zachránit!

Nákup autonomního hlásiče důrazně doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“ (značka garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám). Je také možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo i v ložnici). V porovnání s hodnotou věcí v naší domácnosti, o které nás případný požár může připravit, je částka za pořízení hlásiče zanedbatelná.

Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí, při instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce. 

Vhodné umístění:

 • v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu
 • v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho centrální části, např. v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti
 • v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy)
 • v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého podlaží domu
 • v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny).

Nevhodné umístění:

 • prašné a velmi vlhké prostory
 • blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla
 • vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“
 • prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.
NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena v naší legislativě (vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na základě této vyhlášky jimi musí být domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných objektech po 1. 7. 2008 vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby a rodinné domy pak dále minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem. Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto domácnostech.

Jak hlásič kontrolovat?

V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak často máme hlásič kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale sám uživatel – např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka (čímž se kontrolně spustí alarm). Jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie, přičemž akustický signál (popř. blikající kontrolka) nás upozorní, když již baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem delší životností. Pamatujme, že hlásič s vybitou baterií je nám k ničemu.

Dalšími vhodnými prostředky do domácnosti jsou také hasící sprej a hasicí deka. Hasící sprej je určený k hašení menších ohnisek požáru. Jeho využití je kromě bytu také např. v autě, karavanu či kanceláři. Hasící deka je vyrobena z kvalitní nehořlavé, oboustranně potažené skleněné vlny. Je určena k hašení požárů tuků, např. při vaření na sporáku, při grilování ve volné přírodě.

Každý den používají někteří z nás v domácnostech na vaření a k topení nebezpečné plyny, které mohou při špatné údržbě nebo technické závadě spotřebiče ohrozit náš život. Instalací detektorů nebezpečných plynů, prováděním pravidelných kontrol a revizí spotřebičů, včetně rozvodů, eliminujeme riziko vyplývající z jejich používaní na minimum. Pokud máme jakýkoli spotřebič používající plyn nebo uskladněné plynové lahve, je vhodné do stejné místnosti umístit i detektor nebezpečných plynů. I zde, stejně jako u detektorů kouře platí, že včasné varování nás může ochránit!

Již v případě velmi nízkých koncentrací nebezpečných plynů jsou osoby upozorněny na jejich přítomnost pomocí zvukového a optického alarmu. Detektor vždy umisťujeme na stěnu v blízkosti zařízení. Neměl by se montovat v blízkosti překážek bránících přirozené cirkulaci vzduchu, v místech s nedostatkem kyslíku a v místech, kde by činnost detektoru mohla být přímo ovlivňována různými výpary (např. bezprostředně nad sporákem v kuchyni). Funkčnost detektoru může nepříznivě ovlivnit také výrazné proudění vzduchu v jeho okolí (ventilátor, digestoř).

V případě plynového sporáku se doporučuje umístit detektor do vzdálenosti 1 m. Tato vzdálenost je doporučena z důvodu zamezení spuštění alarmu při krátkodobém úniku plynu, např. při zapalování sporáku. Pro plyny těžší než vzduch (propan-butan) se detektor umisťuje přibližně 10 cm nad podlahu. V případě plynů lehčích než vzduch (oxid uhelnatý a metan) se detektor umisťuje cca 10 cm pod strop. Detektory je možno umístit do všech obytných místností domácnosti. Dalšími výhodami jsou nízké náklady na provoz a malé rozměry zařízení, dlouhá životnost a poskytovaná záruka, jednoduchý způsob instalace a manipulace.

V případě, že dojde k úniku nebezpečného plynu:

 • zachovejme klid a rozvahu
 • pokud známe zdroj, odkud plyn uniká, uzavřeme jeho přívod
 • místnosti ihned pořádně vyvětrejme
 • v zasažené místnosti a jejím okolí nepoužívejme otevřený oheň ani jiné možné iniciátory výbuchu (např. vypínače, mobilní telefony, spotřebiče a elektrické přístroje)
 • únik plynu oznamme na tísňovou linku hasičů 150 nebo na tísňovou linku 112
 • v případě podezření na otravu plynem, jsme-li schopni, vynesme zasaženou osobu na čerstvý vzduch, v případě, že to není možné, větrejme místnost, kde se osoba nachází
 • zavolejme zdravotnickou záchrannou službu na tísňovou linku 155
 • zasaženého udržujme v klidu a teple, sledujme stav dýchání a vědomí, při zástavě dechu a srdeční činnosti okamžitě zahajme resuscitaci.

Nebezpečné plyny:

Metan je hlavní složkou zemního plynu, je hořlavý a výbušný, detektor metanu se umísťuje na stěnu, a to cca 10 cm pod strop, protože metan je lehčí než vzduch, stoupá a při úniku se kumuluje pod stropem.

Propan-butan je hořlavý a výbušný, detektor propan-butanu se umísťuje cca 15 cm nad podlahou, protože je tento plyn těžší než vzduch, při úniku klesá a šíří se při zemi.

Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém hoření a spalování, je bezbarvý, bez chuti a bez zápachu, je hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý. Detektor oxidu uhelnatého se umísťuje cca 10 cm pod strop nebo do výše očí a současně do blízkosti karem a kotlů. Oxid uhelnatý se hromadí pod stropem, je mírně lehčí než vzduch, a proto stoupá vzhůru.

Výhody detektorů:

 • pořizovací cena není vysoká v porovnání s uchráněnými životy a majetkem
 • nízké náklady na provoz
 • malé rozměry a hmotnost
 • dlouhá životnost a poskytovaná záruka
 • jednoduchý způsob instalace a manipulace
 • zvukový i vizuální alarm
 • možnost umístění do všech obytných prostor (nevadí jim vlhko ani teplo).

Také nákup detektoru nebezpečných plynů důrazně doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který nám také poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám.